A honlappal kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató

A jelen Tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: „Infotv.”) foglaltaknak megfelelően biztosítja a jogszerű, tisztességes és átlátható adatkezelés elvének, valamint az Ön információs önrendelkezési jogának érvényesülését.

Dr. Horváth Lóránt – mint a www.horvathlorant.hu weblap (a továbbiakban: Weblap) tulajdonosa és üzemeltetője – a jelen Adatvédelmi tájékoztatóval tájékoztatja a Weblapot látogatókat (a továbbiakban: Felhasználókat) a Weblap és a Weblapon elérhető szolgáltatások során történő adatkezelés feltételeiről, így többek között az Egyesület által történő adatkezelés módjáról, céljáról, jogalapjáról, tartamáról, a kezelt adatok köréről, az esetleges adattovábbításokról, az adatkezelésre vagy adatfeldolgozásra jogosult személyéről, továbbá a személyes adat érintettjének az adatkezelésre vonatkozó jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

Elérhetősége:

 • Dr. Horváth Lóránt Ügyvédi Iroda
 • Székhely: CANADA SQUARE, 1027 Budapest, Ganz u. 12-14. 5.em
 • Email: iroda@horvathlawyers.hu
 • Telefon: +36 1 336 0090

A sütikről

A sütik kisméretű szöveges fájlok, amelyek egyedi azonosítót tartalmaznak, amelyek a számítógépén vagy a mobil eszközében tárolódnak, így a Felhasználó által használt eszköz felismerhető lesz, amikor egy bizonyos weboldalt meglátogat, vagy valamely applikációt használ. A sütiket csak az adott oldal látogatásának időtartamára lehet használni, vagy annak mérésére, hogy a Felhasználó időről időre hogyan használja a szolgáltatást és a tartalmat. A sütik segítenek a Weblap és a mobil applikációkban használt fontos jellemzők és funkciók megjelenítésében.

A Felhasználó Weblapon tett látogatása során automatikusan begyűjthetők a látogatására vonatkozó adatok, azon honlap domain nevei, amelyről a Felhasználót a Weblap honlapjára átirányították, a kereső, az operációs rendszer típusa, az IP cím, az Felhasználó azonosítója, egyéb információk. A Weblapban felhasznált süti fájlok nem károsak sem a Felhasználó, sem az általa felhasznált számítógép/végberendezés számára, éppen ezért javasoljuk, hogy ne kapcsolják ki azok kiszolgálását a böngészőikben.

Az Felhasználó módosíthatja a süti fájlok felhasználásának módját a böngészőn keresztül, ezen belül blokkolhatja vagy törölheti azokat, amelyek a Weblapból (és más internetes portálról) származnak. Ebből a célból módosítani kell a böngésző beállításait. A törlés módja az alkalmazott böngészőtől függően eltérő. A süti fájlok eltávolítási módjára vonatkozó információk megtalálhatók a kiválasztott böngésző "Súgó" lapján. A süti fájlok mobiltelefonon vagy más mobil berendezésen történő irányítására vonatkozó részletes információk megtalálhatók az adott telefonkészülék vagy mobil berendezés Felhasználói kézikönyvében/használati utasításában. A süti fájlok adott berendezésen való alkalmazásának korlátozása lehetetlenné teszi, vagy nagymértékben megnehezíti a Weblap megfelelő használatát, például, emiatt lehetetlenné válhat a bejelentkezés időszakának fenntartása.

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, amely szerint a Felhasználó előzetesen beleegyezik a fentebb felsorolt személyes adatainak az Egyesület által történő kezelésébe a jelen Tájékoztatóban foglalt feltételek szerint, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján. Önnek jogában áll a hozzájárulását bármely időpontban visszavonni, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A tájékoztatáshoz/hozzáféréshez való jog

A Felhasználó a fentebb megadott elérhetőségeken keresztül, írásban vagy e-mailben tájékoztatást kérhet az Egyesülettől arra vonatkozóan, hogy az Üzemeltető személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, a Felhasználó jogosult arra, hogy az Üzemeltetőnél információt kérjen, milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen célból, milyen forrásból és mennyi ideig kezeli, illetve, hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket.

Az Üzemeltető a Felhasználó tájékoztatás iránti kérelmére legfeljebb 30 napon belül, a Felhasználó által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy e-mailben válaszol. A Felhasználó jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon akként, hogy az Egyesület az érintett személyes adatokat írásban vagy e-mailben megküldi a Felhasználó részére.

A helyesbítéshez való jog

A Felhasználó az Üzemeltető fentebb meghatározott elérhetőségein keresztül, írásban vagy e-mailben kérheti, hogy az Egyesület késedelem nélkül módosítsa valamely személyes adatát, illetve kérheti a hiányos személyes adatai kiegészítését. Így például bármikor megváltoztathatja e-mail címét vagy jelszavát.

Az Üzemeltető a Felhasználó tájékoztatás iránti kérelmére legfeljebb 30 napon belül, a Felhasználó által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy e-mailben válaszol.

A törléshez/elfeledtetéshez való jog

A Felhasználó az Üzemeltető fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy e-mailben kérheti, hogy az Üzemeltető késedelem nélkül törölje személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Egyesület kezelte;
 2. a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre,
 4. a személyes adatait az Egyesület jogellenesen kezelte;
 5. a személyes adatait az Egyesületre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekeknek kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az Üzemeltető a Felhasználó kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről a Felhasználót a Felhasználó által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

A zároláshoz/az adatkezelés korlátozásához való jog

A Felhasználó az Üzemeltető fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy e-mailben kérheti, hogy az Üzemeltető a személyes adatait zárolja, illetve az adatkezelést korlátozza, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a zárolás/korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Üzemeltető ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Üzemeltetőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Egyesület jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatok zárolása/korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni. A zárolás/korlátozás addig tart, amíg a Felhasználó által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Az adathordozhatósághoz való jog

A Felhasználó az Üzemeltető fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy e-mailben kérheti az Üzemeltetőtől a Felhasználóra vonatkozó, a Felhasználó által az Üzemeltető rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Üzemeltetőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Üzemeltető, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az Üzemeltető a Felhasználó kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről a Felhasználót a Felhasználó által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

A tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó az Üzemeltető fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy e-mailben bármikor tiltakozhat személyes adatainak az Üzemeltető vagy egy harmadik fél jogos érdekein alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Egyesület a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Üzemeltető bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A Felhasználó az Üzemeltető fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy e-mailben bármikor tiltakozhat személyes adatainak közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, amely esetben adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

A Felhasználó ezen tiltakozását az Üzemeltető által email-en keresztül megküldött hírlevelekben/reklámcélú levelekben elhelyezett „Leiratkozom a hírlevélről” gombra történő kattintással is kifejezheti, amelynek következtében az Egyesület a továbbiakban nem küld a Felhasználó hírlevelet/reklámcélú levelet.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az Egyesület nem alkalmaz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatalt, ideértve a profilalkotást is.

Amennyiben az Egyesület a jövőben ilyen adatkezelésen alapuló döntéshozatali eljárást vezetne be, úgy a Felhasználót előzetesen email útján megfelelően tájékoztatni fogja az alkalmazott logikáról, módszerről és annak lényegéről, és lehetőséget biztosít a Felhasználónak arra, hogy az Egyesület részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, vagy a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben jogellenes adatkezelést tapasztal, a jogi eljárás kezdeményezése előtt a Felhasználónak célszerű panaszát először az Egyesületnek elküldenie, mivel így lehetőség nyílik arra, hogy az Egyesület a jogszerű állapotot magától helyreállítsa.

A Felhasználó a felügyeleti hatósághoz benyújtott bejelentéssel (panasszal) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei a következők:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • Honlap: www.naih.hu

A Felhasználó által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén bíróság előtt polgári pert kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét a következő linken keresztül tekintheti meg: https://birosag.hu/torvenyszekek.

A Tájékoztató felülvizsgálata, módosítása

Az adatkezelés körülményei időről-időre megváltozhatnak, illetve az Egyesület bármikor dönthet arról, hogy a folyamatban levő adatkezelését új adatkezelési céllal egészíti ki, ezért az Egyesület fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor módosítsa. Az Egyesület a jelen Tájékoztató módosításáról a Felhasználót email útján értesíti a Felhasználó által megadott elérhetőségek valamelyikén.

Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok

A Felhasználó személyes adatainak kezelésére az alábbi jogszabályok vonatkoznak: Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR”) amelynek hatályos szövege itt tekinthető meg: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&rid=1

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), amelynek hatályos szövege a következő linken keresztül érhető el: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV

 

Utoljára frissítve: 2024. február 7.